Genel Açıklamalar

Karabiga Kent Hizmetleri Turizm. Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkını kolaylıkla kullanabilmeniz için gereken tüm unsurları kapsamaktadır. Bu nedenle kişisel verilerinizle ilgili başvuru hakkınızı kullanırken bu formun çıktısını alarak doldurmanızı ve formun sonunda belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Basvuru Hakkının Kapsamı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. Maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak, tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan konularda talep hakkınız bulunmaktadır:
1. Kişisel verilerinizin islenip islenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileriniz islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin islenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış islenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin,
6. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak islenmiş olmasına rağmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İslenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuruların Sonuçlandırılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini tarafımıza yazılı olarak, (ıslak imzalı olarak ya da ıslak imza yerine geçen e-imzalı olarak), kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Kurumumuza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kurumumuza iletebilirsiniz.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletmeleri durumunda, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca, talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır.

Adı: Soyadı:
TC kimlik no: Telefon no:
E posta: Adres:
LÜTFEN ŞİRKETİMİZ iLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ.

MÜŞTERİ

ZİYARETCİ

İŞORTAĞI

TEDARİKCİ
Eski Çalışan

Karabiga Kent Hizmetleri Turizm Tic. LTD. ŞTİ. Şirketinde çalıştığım
Yıllar…………………………………………………………………………………………………………………….
Çalışan Adayı

Karabiga Kent Hizmetleri Turizm  Tic. LTD. ŞTİ. Şirketimize iş başvurusu yaptığınız tarih.
Diğer
…...…………………………………………………………………………………………………………………

TERCİH KONU
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim isleniyor mu?
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim isleniyorsa, isleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim isleniyorsa, kişisel veri isleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin isleme amacına uygun Yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep ediyorum.
Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.
Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış islendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler tarafımıza iletilmelidir:
o Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği,
o Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.
Kişisel verilerimin islenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,
o Silinmesini veya
o Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.
Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış isleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumu bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:
o Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği,
o Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.
Kişisel verilerimin islenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde kişisel verilerinizin islenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge
Şirketimize iletilmelidir.
Şirketiniz nezdinde islenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde
aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.
Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı islenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
Talep halinde ugradıgınız zararı açıklayan bilgi/belge Sirketimize iletilmelidir.

LÜTFEN KISISEL VERILERINIZLE ILGILI TALEBINIZI DETAYLI OLARAK BELIRTINIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASVURU SONUCU BILGILENDIRME YÖNTEMI

(Lütfen yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini seçiniz):

o Adresime gönderilmesini istiyorum.
o E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
o Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

BASVURU FORMU’NUN İLETİLECEĞİ YÖNTEMLER

o Tarafımıza şahsen başvuru yaparak, “Karabiga Belgesi Yalı Mahallesi Ova Caddesi No:2A Biga/ÇANAKKALE.” adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak, veya; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmak suretiyle ve e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılıp https://www.karabigaobm.com/tr  sitesinde belirtilen KEP adresine veya karabigaobm@gmail.com gönderilerek.

TÜM BASVURU SAHIPLERININ BU KISMI DOLDURMASI GEREKMEKTEDIR:

`{`Hukuka aykırı beyanlar hakkında hukuki ve cezai yaptırımların söz konusu olduğunu önemle bildiririz.`}`
İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder; 
Karabiga Kent Hizmetleri Turizm  Tic. LTD. ŞTİ. Şirketi, hukuka aykırı ve haksız bir seklide veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim.

Kişisel Veri Sahibinin

Adı Soyadı:
Başvuru tarihi:
İmza: