Karabiga Kent Hizmetleri Turizm Ticaret Limited Şirketi  için kişisel verilerin korunması büyük bir öneme haizdir. Çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin şirket yetkililerimizin, bakım hizmeti verdiğimiz yaşlıların, yaşlı yakını/kanuni temsilcilerinin, tedarikçilerimizin, potansiyel hizmet alıcılarımızın, ziyaretçilerin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerini korunmasında büyük hassasiyet gösterilmektedir.

T.C. Anayasası’nın 20. maddesinde tanındığı üzere, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir.

Şirketimiz faaliyetleri ya da gereklilikleri doğrultusunda kişisel verilerini işlediğimiz, Çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin şirket yetkililerimizin, bakım hizmeti verdiğimiz yaşlıların, yaşlı yakını/kanuni temsilcilerinin, tedarikçilerimizin, potansiyel hizmet alıcılarımızın, ziyaretçilerin ve üçüncü kişilerin, Anayasal bir hak olan “Kişisel Verilerin Korunması” hakkının korunması ve geliştirilmesi bir kurum politikası olarak benimsenmiştir. İşbu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda Şirket tarafından benimsenen ilkeler ortaya konulmaktadır.

Politikamız kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na( Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.), Kişisel Veri Koruma Kurulu kararlarına ve ikincil mevzuata uyum sağlanması için tüm Şirket kapsamında faaliyetlerin uyumlu şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ayrıca Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler, alınan önlemler ve Şirket ilkeleri konusunda, kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin en şeffaf şekilde bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu politika, ilgili kişilere ait kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme ve kişisel verilerin güvenliği için alınan idari ve teknik önlemlere ilişkindir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kanun’da ve bu Politika’da öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirketimiz kişisel verileri işlerken Kanun’un 4. maddesiyle düzenlenmiş olan aşağıdaki ilkelere uygun hareket eder.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

Şirketimiz kişisel verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır. Bu kapsamda Şirketimiz kişisel veri işlenirken ilgili kişinin çıkarları ile makul beklentilerini (örneğin çalışanlar için sağlıklı bir iş ilişkisi sağlanırken, hizmet verilenler için sürdürülebilir bakım hizmeti verilmesi gibi) dikkate alır ve ilgili kişi için söz konusu veri işleme faaliyetinin şeffaf olmasına özen gösterir.

Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır. Şirketimiz ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları açık tutar.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Şirketimiz, kişisel verileri meşru amaçlar doğrultusunda işler ve açık ve kesin olarak belirlenen veri işlenme amacını ilgili kişilerle paylaşır. Amacın meşru olması, Şirketimizin işlediği kişisel verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetlerle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir. İlgili kişilere yapılan aydınlatmalarda ve alınan açık rızalarda ilgili kişilerden alınan verilerin hangi amaçlarla işlendiği açık ve net olarak belirtilir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, işlenen kişisel verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olması ve söz konusu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmemesi sağlanır.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

Şirketimiz, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyar; aksi durumda kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin saklanma süresi Şirketimizce yürütülen iş veya hizmetin yahut elde edilen verinin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Şirketimiz tarafından bir kişisel verinin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda, söz konusu verinin imha yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk 6 aylık periyodik imha döneminde imha edilir.

Güvenlik Kameraları İle Bina ve Bakım Merkezlerinin İzlenmesi

Şirket tarafından, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde kamera ile izleme faaliyetleri yürütülmektedir. Güvenlik kameraları aracılığı ile kayıt altına alınan kişisel veriler sadece güvenlik amacı ile işlenmekte, KVKK da öngörülen kişisel veri işleme ilkeleri ve şartlarına riayet edilmektedir.

Kişi temel hak ve özgürlüklerini ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmemek için gerekli hassasiyet gösterilmekte ve Şirket güvenliğinin sağlanması ve meşru menfaatlerinin korunması amacı ile ilgili kişilerin haklarının korunması arasında denge kurulmaktadır.

Bu doğrultuda güvenlik kameraların konumlandırılması, sayısı ve kayıt süresi belirlenirken güvenliği sağlamak için yeterli olacak şekilde planlama yapılmaktadır. Özel hayatın gizliliği teşkil edebilecek alanlarda güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti yürütülmemektedir.

Şirket bina ve tesislerde görünebilir alanlarda, güvenlik kamerası ile 7 gün 24 saat izleme yapıldığı ve görüntülerin kaydedildiği bildirimi asılarak, ilgili kişilerin veri işleme süreci hakkında aydınlatılması sağlanmaktadır.

Şirket, güvenlik kameraları ile kaydedilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli idari ve teknik güvenlik önlemlerini almaktadır. Kayıt altına alınan görüntülere sadece sınırlı sayıda Şirket çalışanı tarafından erişim sağlanabilmektedir.

Şirket Bina ve Bakım Merkezlerine Ziyaretçi Girişleri

Şirket, güvenliğin sağlanması amacıyla, şirket binası ve bakım merkezlerine girişlerde, ziyaretçi giriş çıkışlarını takip edebilmek için veri işleme faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ziyaretçilere ait isim-soy isim bilgisi, araç plaka bilgisi vb. kişisel veriler, bina ve bakım merkezlerinin güvenliğini sağlamak amacı belirli süre saklanabilmekte ve sadece bu amaç için kullanılabilmektedir.

Şirket, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatı ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve ilgili kişileri bu konuda bilgilendirmektedir. Bina ve tesislerde görünebilir alanlarda, güvenlik amacı ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlendiğine dair bildirimler asılarak, ilgili kişilerin veri işleme süreci hakkında aydınlatılması sağlanmaktadır.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLER

Şirkete ait internet sitelerinin bazılarında, bu siteleri ziyaret eden kişilerin bilgileri teknik vasıtalar ( cookies gibi) ya da üyelik aşamasında ziyaretçi tarafından paylaşılması sureti ile kayıt edilebilmektedir.

Şirkete ait internet sitelerinde, kişisel verilerin ne şekilde ve hangi amaç ile elde edildiğine dair KVKK’nın 10. Maddesi kapsamında “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” yayınlanmış ve ziyaretçiler bu konuda bilgilendirilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda öncelikle Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin neler olduğunun tespitine dair bir çalışma gerçekleştirilmiş, işlenen kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı da gözetilerek, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek riskler belirlenerek, risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler uygulamaya konmuştur.

Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde açıklanması ve paylaşılmasının önüne geçebilmek ve KVKK’ya yönelik farkındalık yaratabilmek amacıyla, personele ve yöneticilere düzenli olarak eğitimler verilmektedir.

Ayrıca kişisel veri işleme süreçlerine dahil olan çalışanlardan, iş süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik anlaşmalarını imzalamaları istenmekte, çalışanların güvenlik politika ve prosedürlerine aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde gerekli disiplin süreci yürütülmektedir.

Şirket tarafından veri işleme süreçlerine dahil olan kişisel verilere personel bazında erişim sınırlandırması yapılmış, sınırlı sayıda personele yürüttükleri iş süreçleri ile ilgili olan kişisel verilere erişim yetkisi tanınmıştır. Personel tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesinin ve kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesinin önüne geçmek için, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerin takibi ve denetimi için teknik sistemler kurulmuştur. Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek için düzenli iç denetimler gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini engellemek ve güvenli ortamlarda saklanmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyine sahip teknik yöntemler kullanılmaktadır. Şirket veri kayıt sistemine içeriden ya da dışarıdan bir saldırı olması halinde, bu durumun erken fark edilmesi ve erken müdahale edilebilmesi için, bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığı ve bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığı düzenli şekilde kontrol edilmekte, tüm kullanıcıların işlem hareketleri düzenli olarak tutulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Şirket, KVKK nın 7. Maddesi gereğince, yasal mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi halinde kişisel verileri resen veya veri süjesinin talebiyle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Fiziksel ortamlarda muhafaza edilen kişisel veriler, veri işleme amacının gerçekleşmesi ya da mevzuatta öngörülen süresinin bitmesi halinde, re’sen ya da ilgilinin talebi üzerine, silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Dijital veri kayıt sistemlerinde kaydedilen kişisel veriler, veri işleme amacının gerçekleşmesi ya da mevzuatta öngörülen süresinin bitmesi halinde, re’sen ya da ilgilinin talebi üzerine, silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

KVKK gereğince anonimleştirilmiş kişisel veriler, KVKK kapsamından çıkmaktadır. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

Kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi halinde kişisel verileri resen veya veri süjesinin talebi akabinde, anonimleştirilebilir. Anonimleştirilmiş kişisel veriler, araştırma, istatistik ve planlama gibi amaçlarla kullanılabilir, süresiz şekilde saklanabilir ve yurtiçi ve yurtdışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin imhasına ilişkin olarak “Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası” hazırlanmış ve Şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

 POLİTİKA VE KANUNUN TAMAMEN VEYA KISMEN UYGULANMAYACAĞI HALLER

Bu Politika ve Kanun hükümleri Kanunun 28/1. maddesi gereğince aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bu Politikanın ve Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10., zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri, Kanun’un 28/2. maddesi gereğince aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.