6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:

Karabiga Özel Bakım Merkezi – Karabiga Kent Hizmetleri Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi (ad, soy ad, telefon numarası) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işleyecektir.

Kişisel verileriniz aktarıma tabi tutulmayacaktır.

Kişisel verileriniz web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanacaktır. Verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, veri işlememize açık rıza vermeniz halinde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan “açık rıza” olacaktır.

İlgili kişi olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.